Strona głównaPlan działań szkoły

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Plan działań szkoły

IV. Plan działań szkoły

Obszar I:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z praktyką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia :

1. Szkoła sukcesywnie podnosi wyniki w działalności dydaktycznej.

2. Szkoła dąży do wytworzenia i rozpropagowania wśród uczniów modelu absolwenta.

3. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i wykorzystuje płynące z analizy wniosków do poprawy jakości kształcenia.

4. Szkoła dba o indywidualny rozwój ucznia. (Uczący się nabywają wiadomości i umiejętności uczący się są aktywni).

5. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.

Kryteria sukcesu

Ad. 1

- Szkoła realizuje podstawę programową

Ad. 2

- Uczniowie znają model absolwenta

- Szkoła promuje działania zmierzające do zrealizowania przez uczniów modelu absolwenta

- Ad. 3

- Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu i wdraża wnioski po dokonanej analizie

- Szkoła analizuje wyniki klasyfikowania i promowania

Ad. 4

- Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości uczniów

- Uczący nabywają wiadomości i umiejętności

- Uczący się aktywnie zdobywają wiedzę

- Szkoła pozyskuje zewnętrzne fundusze na realizację projektów edukacyjnych, projektów unijnych)

- Szkoła opracowała i realizuje indywidualne plany wspomagania ucznia

Ad. 5

- Szkoła posiada program wychowawczy i profilaktyczny, który podlega ewaluacji

- Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach szczególnych

- Respektowane są normy społeczne

- Szkoła przestrzega praw ucznia i praw dziecka

Obszar II

Procesy zachodzące w szkole.

Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole dba się o indywidualny przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w obszarze II:

1. Działania szkoły są zgodne z przepisami prawa.

2. Nauczyciele dążą do ustawicznego rozwoju warsztatu pracy.

3. Szkoła udziela wsparcia wymagającym tego uczniom.

Kryteria sukcesu :

Ad. 1

- Pracownicy szkoły na bieżąco zapoznają się ze zmianami w przepisach prawa

- Szkoła prowadzi wymaganą dokumentację zgodnie z przepisami prawa

- Bogata oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

- Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Ad. 2

- Nauczyciele współdziałają we współtworzeniu procesu edukacyjnego

- Nauczyciele uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego

- Nauczyciele biorą udział w doskonaleniu zawodowym – zgodnie z potrzebami szkoły.

Ad. 3

- Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie udzielania im pomocy

- Szkoła kształtuje postawy uczących się

- Prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Obszar III

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w obszarze III:

1. Współpraca ze środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju

2. Rodzice uczniów współpracują ze szkołą

3. Szkoła promuje wartość edukacji.

Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

Ad. 1

- Szkoła udziela uczniom wsparcia pedagogicznego, psychologicznego zgodnie z potrzebami;

- Szkoła współpracuje z instytucjami mogącymi wspierać uczniów

- Szkoła opracowuje program inicjatyw na rzecz środowiska

Ad.2

- Szkoła wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

- Rodzice są informowani w wyczerpujący sposób o postępach w nauce uczniów

- Rodzice wspierają szkołę w jej działaniach statutowych

- Szkoła organizuje uroczystości integrujące środowisko

Ad. 3

- Szkoła promuje osiągnięcia uczniów

- Nagradza uczniów mających określone osiągnięcia

- Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Obszar IV

Zarządzanie szkołą

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkołą

Zakładane cele w zakresie zasad zarządzania:

1. W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie

2. Szkoła prowadzi wewnętrzny nadzór pedagogiczny

3. Szkoła dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

Ad. 1

- Szkoła posiada plan WDN

- Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowo-problemowych

- Nauczyciele dokonują analizy dokumentów szkolnych

Ad. 2

- Szkoła prowadzi ewaluację

- Prowadzone są hospitacje zajęć

- Dyrekcja wszechstronnie wspomaga i motywuje nauczycieli

Ad. 3 

- Szkoła stwarza warunki do realizacji podstawy programowej

- Dba o systematyczne wzbogacanie jej zaplecza w pomoce naukowe

- Szkoła dokonuje niezbędnych prac remontowychA

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine