Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Historia szkoły

:: Zespół Szkół w Maszewie Dużym jest instytucją stosunkowo młodą, gdyż funkcjonuje zaledwie od 1992 roku. Wcześniej dzieci uczyły się w ciasnym, nieprzystosowanym budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 w Płocku przy ulicy Zglenickiego.

:: Budowę nowego obiektu rozpoczęto z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Szkoły - w 1988 roku. Wykonanie stanu surowego budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - to zasługa Petrochemii (PKN Orlen), które w pełni pokryły koszty. Prace wykończeniowe natomiast prowadzono ze środków Kuratorium Oświaty, Gminy Stara Biała a Petrochemia (PKN Orlen) zapewniły bezpłatny nadzór inwestorski. Budowę szkoły wspierał cały czas Wójt Gminy Starej Białej - Sławomir Wawrzyński. Gmina partycypowała w kosztach prac wykończeniowych budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej. Kiedy trwała jeszcze budowa nowej, przestronnej szkoły, niewielki stary budynek przy ulicy Zglenickiego "pękał w szwach". Uczyło się w nim bowiem w ostatnim roku funkcjonowania więcej dzieci niż zwykle, ponieważ podwyższono stopień organizacyjny szkoły do kl. I-VIII. Zamierzano przecież wkrótce przenieść się do nowego gmachu. Niż więc dziwnego, że uczniowie, nauczyciele i rodzice z coraz większym utęsknieniem zerkali w stronę Maszewa Dużego, gdzie prowadzono jeszcze prace wykończeniowe w nowej, okazałej szkole.

 


:: Nauka w tym budynku rozpoczęła się 2 listopada 1992 roku. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku przestała zatem istnieć, a na jej miejsce powstała wiejska, ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym, położona na terenie gminy Stara Biała. Przygotowania do rozpoczęcie nauki w nowym gmachu zaczęły się już w wakacje. Niemal wszyscy nauczyciele i uczniowie rzucili się w wir pracy, a nad wszystkim czuwała i osobiście doglądała dyrektor Danuta Jasińska. Trzeba było przecież od podstaw urządzić nową szkołę. Pieniądze na wyposażenie izb lekcyjnych i innych pomieszczeń przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na wydatki związane z urządzaniem izb lekcyjnych szkole udało się pozyskać sponsorów. Do nich należą: Bank Spółdzielczy w Starej Białej, "Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego - PERN", ówczesny właściciel Zakładów Mięsnych w Maszewie Dużym - Janusz Myśliński, właściciel firmy "Autozłom" - Zenon Filarski, właściciel firmy "Gospin" - Konrad Włodarczyk i inni.

 

:: Obok sponsorów duży wysiłek, także finansowy, wnieśli rodzice, którzy nie szczędzili swego czasu, sił i środków, aby wspomóc wysiłki dyrektora, nauczycieli i uczniów. Wykonywali wszelkie prace porządkowe, pomagali przy urządzaniu każdej izby lekcyjnej, za własne pieniądze kupowali do klas firanki, zasłony, tablice oraz gazetki ścienne itd. W przestronnych, pachnących świeżością salach naukę rozpoczęło 226 uczniów, a pracę podjęło 17 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi. W skład struktury szkoły weszła również Szkoła Podstawowa w Brwilnie o stopniu organizacyjnym I-III. Została ona zlikwidowana w roku szkolnym 1993/94, a dzieci kontynuowały naukę w SP w Maszwie Dużym. Dowóz do szkoły zapewniły uczniom władze gminy.

:: Niemal od początku istnienia szkoły działania edukacyjne nauczycieli wspierają dwie biblioteki: szkolna, która od roku szkolnego 2001/2002 funkcjonuje w pełnym wymiarze godzin oraz mająca w szkole swoją siedzibę biblioteka gminna.


:: W grudniu 1993 roku, ku wielkiej radości uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego, oddano do użytku sale gimnastyczną. Piękna hala sportowa, zaopatrzona w podstawowe urządzenia, łazienki z natryskami oraz szatnie, umożliwia rozwój sportu w szkole a także w środowisku. Korzystają z niej bowiem nie tylko uczniowie, ale również dorośli zrzeszeni w klubie sportowym. Kiedy więc oddano salę gimnastyczną i zakończono prace przy elewacjach budynku, przyszedł czas na uroczyste otwarcie nowej szkoły. Miało to miejsce 14 maja 1994 roku. Uroczystości zaingurowała msza św. celebrowana przez ks. bpa Romana Marcinkowskiego. Następnie zgromadzeni goście, rodzice, dzieci i nauczyciele przenieśli się pod budynek szkoły, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi. Na dalszy ciąg imprezy dyrektor Danuta Jasińska zaprosiła wszystkich na salę gimnastyczną. W uroczystości brało udział kilkaset osób. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele kuratorium, sejmiku samorządowego, Urzędu Gminy, dyrektorzy sąsiednich szkół oraz sponsorzy. Nie zabrakło też mediów: "Kuriera Mazowieckiego", radia Puls. Po części oficjalnej rozpoczęła się uroczysta akademia, która bardzo podobała się wszystkim gościom. Następnie ks. biskup R. Marcinkowski poświęcił szkołę i krzyże, które wiszą w salach lekcyjnych. Na zakończenie dyrektor szkoły zaprosiła wszystkich do zwiedzania obiektu, a przewodniczący Rady Rodziców Kazimierz Janiak - na poczęstunek.

:: Z dniem 1 stycznia 1994 roku finansowanie szkół na terenie gminy Stara Biała przejął Urząd Gminy. Od tego momentu potrzeby szkoły w Maszewie Dużym są realizowane nieomal na bieżąco. Zgodnie z wizją rozbudowy zaplecza sportowego władze gminne zaplanowały budowę kompleksu boisk: do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz lekkoatletyczne. Obiekt ten został oddany do użytku w 1998 roku. Odtąd uczniowie mogli już rozwijać swoją sprawność fizyczną nie tylko na sali gimnastycznej, ale także na nowocześnie urządzonym boisku

:: POWSTANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W MASZEWIE DUŻYM


:: W roku szkolnym 1999/2000 mury szkoły opuściły ostatnie klasy ósme. Zgodnie z reformą oświaty zmieniła się struktura organizacyjna szkół. Uchwałą Rady Gminy w Starej Białej z 11 marca 1999 roku z dniem 01 września 1999r. przekształcono ośmioletnią szkołę podstawową w sześcioletnią. Równocześnie utworzono publiczne gimnazjum. Z wyżej wymienionych szkół powstał Zespół Szkół w Maszewie Dużym. Po raz pierwszy uczniowie zostali pasowani na gimnazjalistów i otrzymali z rąk dyrektora szkoły indeksy.

:: Wraz z powstaniem Zespołu Szkół utworzone zostało stanowisko wicedyrektora szkoły. Dyrektor powołał na tę funkcję nauczyciela - Kordulę Maksymiuk. Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 11 marca 1999 roku ustalono obwody dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Do obwodu szkoły podstawowej należy Brwilno, Maszewo, Maszewo nad Wisłą, Nowa Biała, natomiast obwód szkolny gimnazjum obejmuje następujące miejscowości: Brwiłno, Kobierniki, Ludwikowo, Maszewo, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowa Biała, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna.

:: W związku z utworzeniem Zespołu Szkół z roku na rok wzrasta liczba uczniów, co spowodowało pracę szkoły na dwie zmiany. W pierwszych dwóch latach zmianowość objęła tylko klasy I-III, a od roku szkolnego 2001/20002 całą szkołę podstawową. Wzrosło też zatrudnienie nauczycieli. Szkoła może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą do każdego przedmiotu.

:: Na szczególne uznanie zasługuje bardzo dobra współpraca szkoły z Radą Rodziców. Funkcję przewodniczącego sprawowali kolejno: Kazimierz Janiak, Alicja Tarka, a od września 2001 roku Grzegorz Górski. Pod ich kierunkiem Rodzice zawsze aktywnie włączali się w życie szkoły i angażują się nadal. Pomagają w organizowaniu różnych imprez i uroczystości szkolnych. Część pieniędzy z funduszu Rady Rodziców przeznaczono na konkursy organizowane w szkole, fundują na koniec roku szkolnego nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, dofinansowują wycieczki i tzw. "zielone szkoły", wspomagają uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wyposażają szkołę w pomoce naukowe. Na podkreślenie zasługuje również działalność zarobkowa rodziców, obiegająca na organizowaniu zabaw sylwestrowych i karnawałowych, z których dochód przeznacza się także na potrzeby szkoły.

:: Szkoła daje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Dzięki zrozumieniu przez Wójta Gminy potrzeb szkoły i wyrażaniu przez niego w każdym roku zgody na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dzieci zdolne mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania na kołach przedmiotowych, takich jak: koło polonistyczne, matematyczne, informatyczne, historyczne, geograficzne. Efektem tej pracy są sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i poza szkolnych, z których na szczególne wyróżnienie zasługuje coroczne uczestnictwo w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej dla klas IV - VI.. Co roku uczniowie zdobywają tytuł laureata. Znaczące są też osiągnięcia literackie. W roku szkolnym 2001/2002 zostały zorganizowane po raz pierwszy przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty konkursy przedmiotowe dla uczniów kl. III gimnazjum i tutaj również możemy pochwalić się sukcesami.

:: W szkole działają też koła zainteresowań: wokalno-instrumentalne, plastyczne oraz SKS-y. Uczniowie biorą aktywny udział w różnorodnych konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych zdobywając szereg nagród. Na wyróżnienie zasługują również sukcesy sportowe uczniów, czego dowodem są zdobyte liczne dyplomy i puchary, którymi udekorowana jest szkoła.

:: Wysokim poziomem wyróżnia się także działalność ekologiczna uczniów. W roku 2000/2001 szkoła zdobyła I miejsce oraz nagrodę pieniężną w konkursie zorganizowanym przez Tygodnik Płocki, Regionalne Centrum Ekologiczne i Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska. W roku 2001/2002 szkoła otrzymała tytuł "Szkoły Ekologicznej" i wywalczyła III miejsce w konkursie powiatowym, zorganizowanym przez Starostwo w Płocku.

:: Oprócz kół przedmiotowych i kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole działają również organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny, Liga Ochrony Przyrody, PCK, ZHP oraz Zuchy. Szkoła otacza opieką nie tylko uczniów zdolnych, ale także tych, którzy mają trudności w nauce. Dla nich organizowane są zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne, a uczniowie z wadami postawy mogą korzystać z gimnastyki korekcyjnej.

:: Na uwagę zasługują również pozytywne wyniki raportu Ministerstwa Edukacji Narodowej o stopniu realizacji reformy w naszej szkole, która została wylosowana do wyżej wymienionych badań.

:: Zespół Szkół w Maszewie Dużym dba o wszechstronny rozwój uczniów, wychowuje w duchu tolerancji i poszanowania dla ogólnie przyjętych norm, kultywuje tradycje oraz przygotowuje do dalszego kształcenia.

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine