Strona głównaSłowniczek pojęć

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Szanowni Państwo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w następujących terminach:

- oddział przedszkolny od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. (pięciolatki i sześciolatki, roczniki 2018 i 2019)

- klasa pierwsza od 1 marca 2023 r. do 29 marca 2024 r. (dzieci siedmioletnie – rocznik 2017)

Zasady rekrutacji, wzory dokumentów – zgłoszeń (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Brwilno, Maszewo, Maszewo Duże, Mańkowo i Nowa Biała) oraz wniosków (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) będą wkrótce dostępne na stronie internetowej szkoły www.spmd.edu.pl w zakładce REKRUTACJA.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców dokumenty należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się po prawej stronie w wejściu głównym do szkoły.

Prosimy także o zgłaszanie dzieci, które od września będą chciały pobierać naukę w naszej szkole i będą się przenosiły z innej szkoły.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku rodziców informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

11 marca 2024 r. serdecznie zapraszamy na dzień otwarty od godz. 17.00

Słowniczek pojęć

SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH TERMINÓW BIBLIOTECZNYCH


adres wydawniczy – zespół danych umieszczony zwykle u dołu karty tytułowej (miejsce, data wydania, nazwa wydawcy, wielkość nakładu itd)
alfabetyzm - umiejętność czytania i pisania; podstawowy zasób umiejętności i wiedzy niezbędny w danej epoce - nabywany przez czałe życie
analfabetyzm - brak umiejętności czytania i pisania (zwykle od 15 roku życia)
akcesja – wpisywanie do księgi inwentarzowej nowości
akcydens – materiały o charakterze użytkowym (ulotki, afisze, dyplomy, świadectwa itd)
alfabet polski – zestaw 35 znaków oznaczających głoski
almanach – zbiór tekstów różnych (zazwyczaj młodych) autorów nie posiadający określonego tematu, rodzaj antologii
aneks - dodatek uzupełniający książkę (np. indeks, tablice, objaśnienia); załącznik
antologia – publikacja zawierająca wybór tekstów na określony temat
automatyczny system wyszukiwawczy- oparty na komputerowej bazie danych; opisy katalogowe powstają z chwilą wspisywania do programu bibliotecznego danych, które automatycznie pobierają katalogi:alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy, systematyczny


beletrystyka – utwory literatury pięknej obejmujące twórczość prozatorską (powieści, opowiadania, nowele itd
bestseller – (z ang. „best”- najlepszy i z „sell”-sprzedawać) – książka, która cieszy się taką popularnością, że rzadko znajduje się na półce bibliotecznej, czasem szybko zapominana
biały kruk – książka (jak ptak o tym kolorze) rzadko spotykana


bibliofil – miłośnik książek, ich znawca, czasem ozdabia swoje książki własnym ekslibrisem
bibliologia – nauka o książce
bibliomania – chorobliwa namiętność do zbierania książek
biblioteka – (od grec. „biblion” – książka i „teke” - składnica) instytucja, która gromadzi książki, przechowuje je i udostępnia czytelnikom


biogram – zwięzły encyklopedyczny życiorys znanej postaci
biografia – zazwyczaj obszerny życiorys znanej postaci, najczęściej w formie jednego dzieła
bookrossing – akcja polegająca na zostawianiu w określonym miejscu książek, by ktoś inny mógł je przeczytać
broszura – w Polsce- druk zawierający nie wiecej niż 64 stron


copyright - (czyt. kopyrajt) zastrzeżone prawo autorskie, któremu towarzyszy znak c w kółku 
czcionka – litera, której wielkość określona jest w tzw. punktach typograficznych (1p. = 1/72 cala - 0,353 mm); najczęściej stosowaną wielkością czcionki stosowaną w komputerze jest czcionka o wysokosci 12 punktów; cechuje ją też styj i krój
czytelnik – odbiorca zawartości dokumentu
czytelnictwo – wytwór pracy ludzkiej (także piśmienniczej)


dokumenty biblioteczne (z łac. dokumentum)– jako utrwalony wyraz myśli ludzkiej - utrwalone na papierze lub innych materiałach (taśmy filmowe, magnetofonowe, płyty CD, fotografie, słowniki, encyklopedie, obrazy i rysunki, nuty itp); dokumenty graficzne, oglądowe i słuchowe; dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze
druk ulotny – druk nieprzekraczający 4 stron (ulotka, cenniki, ogłoszenia, afisze)
dysleksja - (od grec. "dys"- zły, trudny oraz "lego"- czytam) specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (mimo czesto wysokiej inteligencji dyslektyka)
dysgrafia - zaburzenie powodujące trudności w kształtnym pisaniu 
dysortografia - zaburzenie powodujące tworzenie błędów ortograficznych mimo znajomości reguł ortograficznych

ekslibris – spolszczenie łac. ex libris oznaczające dosłownie „z książek”, znak własnościowy umieszczany na stronie tytułowej lub przedtytułowej, jednocześnie element ozdobny
errata – ( z łac. „pomyłka”) wykaz zauważonych już po wydrukowaniu błędów umieszczony na osobnej karteczce
ewaluacja - badanie jakości nauczania

fiszka – kartka w kartotece
format książki – wielkość książki (szerokość i wysokość), np. A1, A2, A3…do A7


hasło katalogowe – może nim być nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu, pierwsze wyrazu tekstu, gdy brakuje tytułu
herbarz – dzieło przedstawiające herby, ich opisy oraz dzieje ich właścicieli


iluminacja – (średniowieczne) zdobienie książki rękopiśmienniczej (znane już od czasów egipskich papirusów)
indeks, skorowidz – alfabetycznie ułożony spis umieszczony na końcu książki ułatwiający znalezienie tematów, np. nazwisk, pojęć, zagadnień, tytułów prac itp
inicjał – pierwsza litera w tekście wyróżniona wielkością lub zdobieniem
inkunabul – druk wydany do 1500 roku
inskrybcja – napis utrwalony na twardym materiale – na nagrobkach, pomnikach, medalach itp.
inwentarz biblioteczny – książki, czasopisma i inne dokumenty, które rejestruje się w księdze inwentarzowej, w której otrzymuje swój numer inwentarzowy
ISBN (International Standard Book Number) – dziesięciocyfrowy symbol nadawany każdej książce; podzielony jest na cztery segmenty, które identyfikują: grupę narodową (przyznaje Agencja ISBN, która mieści się w Berlinie), wydawnictwo, tytuł pozycji wydawniczej w tym wydawnictwie oraz ostatni służy kontroli


kapitałka – tasiemka z kolorowym brzegiem przyklejona do grzbietu
karta książki - formularz z oznaczeniem autora, tytułem, numerem inwentarzowym i sygnaturą książki, rubryki do wpisania daty wypożyczenia i zwrotu książki oraz numeru identyfikującego czytelnika.
kartoteka - uporządkowany zbiór kart zawierających informacje na określony temat, pełni rolę ewidencji informacji o zawartości czasopism, fragmentów książek i innych materiałów; stanowi ważne uzupełnienie katalogu rzeczowego, jest elementem warsztatu informacyjnego biblioteki; informuje o dokumentach znajdujących się poza biblioteką
katalog biblioteczny – spis książek znajdujących się w bibliotece, opisanych i ułożonych w ustalonym porządku
klocek – wolumin składający się z kilku dzieł razem oprawionych
kodeks (łac. codex - "pień drzewa")– forma książki, która w starożytnym Rzymie wyparła zwój, jego upowszechnienie nastąpiło z chwilą wynalezienia pergaminu; kodeksem nazywano wówczas kilka powiązanych ze sobą tabliczek woskowych, na których pisano rylcem; podobnie zaczęto składać karty papirusowe i pergaminowe
korekta – wyszukiwanie i poprawianie błędów przed wydrukowaniem tekstu przy pomocy znaków korektorskich
księgozbiór podręczny - wydzielona część księgozbioru udostępniana w wypożyczalni lub w czytelni
kwerenda – poszukiwanie informacji i materiałów w archiwach, bibliotekach


literatura piękna – utwory prozaiczne i poezja o charakterze artystycznym, którego ośrodkiem jest fikcja literacka; wpływa na zainteresowania i postawy ludzkie, oddziaływa na wyobraźnię czytelnika, ma walory wychowawcze i poznawcze
literatura popularnonaukowa – popularyzuje zdobycze nauki i techniki


majuskuła – z łac. pismo złożone z dużych liter, w piśmie drukarskim zwane wersalikami
minuskuła – z łac. małe litery o różnej wysokości, pierwszy tekst w pełni pisany małymi literami pojawił się w IX w.
manuskrypt – rękopis lub tekst przygotowany do druku
metryka wydawcy – dane dotyczące produkcji książki umieszczone na odwrocie karty tytułowej, na ostatniej stronie książki lub na trzeciej stronie, zawiera nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, data druku, adres drukarni, wielkość arkusza drukarskiego itp
monografia – praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu, osobie, miejscowości itp
motto – cytat lub przysłowie umieszczone przez autora przed rozpoczęciem tekstu w celu wyrażenia myśli przewodniej


odsyłacz – znak kierujący do przypisu (cyfra, gwiazdka, litera) lub do opisu katalogowego (np. zob.)
oprawa – okładka na trwale połączona z trzonem książki
obwoluta – okładka spełniająca rolę ochronną, ozdobną lub reklamową, na skrzydełkach zawiniętych do wewnątrz podaje się krótki tekst np. o autorze lub jego książce,


paginacja – (z łac.pagina - "strona") numerowanie stron
piktogram – rysunkowe znaki umowne (np. pismo obrazkowe)
polonica (czyt. polonika) – wszelkie dzieła dotyczące Polski napisane po polsku za granicą
przypisy (notka) – informacje uzupełniające tekst - uwagi z odsyłaczami (w formie cyfry lub gwiazdki) umieszczone u dołu kartki, na końcu rozdziału lub końcu książki
publicystyka – dziedzina piśmiennictwa zajmująca się omawianiem aktualnych zagadnień życia


rewers – formularz do zamawiania książek w niektórych bibliotekach, wypełnia go czytelnik


seria - wydawnictwo książkowe składające się z dzieł różnych autorów i mające wspólny tytuł 
skontrum – sprawdzanie księgozbioru według księgi inwentarzowej
spis treści – informacja o stronach, na których znajdują się części dokumentu (np. rozdziały)
sygnatura – znak miejsca książki w bibliotece, znakiem może być symbol UKD


tezaurus – książka zawierająca zbiór wyrazów, wiedzy na określony temat (leksykony, encyklopedie itp)
tytulatura – napisy na karcie tytułowej dotyczące nazwiska i imienia autora, tytuł, wydawnictwo, wydanie, rok wydania, miejsce wydania
trzon – główna część książki, jej treść


vademecum (przewodnik)– informator zawierający ważniejsze wiadomości z danej dziedziny


wolumin, wolumen – pojedyncza książka
wydania (edycja) – egzemplarze odbite z tego samego zestawu zecerskiego (min. czcionek) 
wydawnictwo – instytucja, która zajmuje się przygotowaniem tekstu do druku


załącznik (aneks) – uzupełniający tekst książki
zrozumienie tekstu - wierne odtworzenie myśli autora z czytanego tekstu
żywa pagina – ma zastosowanie głównie w słownikach i encyklopediach, ułatwia szybkie odnalezienie hasła; znajduje się u góry z każdej strony nad tekstem, zawiera pierwsze lub ostatnie hasło na stronie.

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine