230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 rocznicaTrzeciego maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja ta uchwalona jako druga po amerykańskiej, a jako pierwsza w Europie była bardzo nowoczesnym aktem prawnym.

Konstytucja 3 maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną. Oznaczało to, że król miał rządzić państwem wespół z ministrami na podstawie zapisów konstytucji. Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, czyli sprawiedliwy ustrój państwa miał opierać się na trzech niezależnych od siebie władzach: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone.  Święto w dniu 3 maja, zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

230 rocznica